Deklaracja dostępności

 Dom Kultury w Baniach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej  www.dkbanie.pl   zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.dkbanie.pl  .

 

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-15.

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się po witrynie:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 • Linki – prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie , posiadają niebieski kolor i opis (Title)

 • Kontrast tekstu do tła (szary, czarno-biały, żółto-czarny, żółty) – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki,

  • zmiana kontrastu 

  • zmiana szerokości witryny (Layout)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Tworek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 914-166-366. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (sala widowiskowa i mała sala przed wejściem), dojście schodami na piętro.
  Parter posiada osobne wejście do małej sali tzw.kawiarenki z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i specjalnie przystosowaną łazienką.
 2. Dojście na piętro tylko schodami, brak windy oraz platform.
 3. Wejście do małej sali na parterze posiada podjazd, łazienka posiada oznakowanie dla osób niepełnosprawnych oraz zainstalowane barierki przy toalecie.